Algemene voorwaarden

 

       VOORWAARDEN Drentse veulenveiling 25 augustus 2023

 

 1. De veiling geschiedt onder auspiciën van de Stichting Drentse Veulenveiling en zal  plaatsvinden ten overstaan van notaris dhr. mr. E. van Engelen in Smilde
 2. De veilingorganisatie heeft géén andere verplichtingen anders dan in deze veilingvoorwaarden genoemd.
 3. De veulens worden bij opbod verkocht in de staat en toestand waarin deze zich tijdens de verkoping bevinden. Koper en verkoper nemen voor eigen rekening en risico deel aan de veiling. Bij uitsluiting van het veulen blijven de inschrijfkosten, zoals onder voorwaarde 13 vermeld, onverkort verschuldigd door verkoper.
 4. Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te hebben geboden en is aan zijn bod gebonden totdat een hoger bod wordt geaccepteerd.
 5. Indien de veilingmeester zich heeft vergist, heeft hij het recht zijn vergissing te herstellen.
 6. De veiling van de te veilen veulens zal in catalogusvolgorde plaatsvinden.
 7. De verkoper dient voorafgaand aan de foto-videodag een veterinair keuringsrapport te overhandigen, deze zal op de foto-videodag worden beoordeeld. De veulens worden voorafgaand aan de veiling niet meer veterinair gecontroleerd. De verkoper blijft tot de wettelijke overdracht verantwoordelijk voor de veterinaire toestand van het veulen. Vanaf het moment van aflevering zijn de veulens voor rekening en risico van de koper.
 8. De keuringsrapporten zijn voorafgaand aan de veiling beschikbaar voor kopers.
 9. Het eerste te veilen veulen, zoals vermeld in de catalogus onder nummer 1, wordt direct na de pauze opnieuw geveild. Het startbedrag na de pauze is het hoogste bod van vóór de pauze. Het hoogste bod is bindend.
 10. De veilingmeester zal aangeven in welke bedragen of veelvouden daarvan dient te worden geboden. De notaris behoudt zich de bevoegdheid voor om zonder opgaaf van redenen een bieder te weigeren.
 11. De betaling van de koopsom geschiedt via het overmaken van het bedrag door de koper aan de stichting of à contant onmiddellijk na afloop van de veiling.
 12. De koopsom wordt verhoogd met een opslag voor veilingkosten van 9%, te voldoen door de koper. Na betaling door de koper van de koopsom, vermeerderd met de veilingkosten, zal verrekening plaatsvinden met de verkoper.
 13. Aan de verkoper wordt te allen tijde een bedrag van € 350,00 aan veilingkosten in rekening gebracht (dit is inclusief stallingskosten), door verkoper te voldoen voor aanvang van de veiling.
 14. Alle prijzen van de veulens zijn exclusief BTW (marge). Over de koopsom wordt uitsluitend BTW in rekening gebracht, indien verkoper BTW-plichtig is. Als dit het geval is, wordt dit bij het veulen in de catalogus vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper om deze informatie tijdig en juist te verstrekken.
 15. Gekochte veulens die niet betaald zijn worden geacht niet te zijn verkocht, terwijl de koper in veiling desalniettemin verplicht is tot volledige vergoeding van alle kosten, schade en interesten die uit de niet-tijdige betaling zijnerzijds zijn voortgevloeid.
 16. De verkoper is verplicht het veulen te houden tot de minimum speenleeftijd van 4,5 maand. Verkoper heeft een afleverplicht binnen heel Nederland.
 17. Verkoper geeft bij het aanbieden in publieke verkoping van het hem in eigendom toebehorende veulen voormelde stichting onherroepelijk volmacht de koopovereenkomst voor en namens verkoper te ondertekenen, de koopprijs te ontvangen en daarvoor kwijting te verlenen, het afgiftebewijs aan koper af te geven en voorts al datgene te doen, wat de stichting raadzaam zal oordelen in overleg met notaris. Aan de verkoper wordt het recht om niet te gunnen onthouden.
 18. Iedere bieder wordt geacht zich aan de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden te hebben onderworpen. Het bieden zonder meer is voldoende om kennis van de veilingvoorwaarden aanwezig te achten, waarbij de voor veilingen gebruikelijke voorwaarden en bedingen op de onderhavige publieke verkoping van overeenkomstige toepassing zijn.
 19. Iedere verkoper wordt eveneens geacht zich aan de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden te hebben onderworpen, waarbij de voor veilingen gebruikelijke voorwaarden en bedingen op de onderhavige publieke verkoping van overeenkomstige toepassing te zijn.
 20. Bij verkoop naar het buitenland zijn de eventuele bijkomende export-kosten voor rekening van de koper.